Staff/Faculties

Sr. No. Name Designation
1 Sh. Pawan Kumar Group Inst./DDO
2 Sh. Tejpal Instructor Instructor (welder)
3 Sh. Niraj Kumar Instructor (COPA)
4 Miss Hemlata Instructor (E.Skill )
5 Sh. Pirthviraj Instructor (Fitter)
6 Sh. Vijay Yadav Instructor (Electrician)
7 Sh. Vikash  Clerk
8 Sh. Jai Parkash  Clerk
9 Sh. Raj Singh Peon/Chowkidar 
10 Sh. Krishan Peon/Chowkidar
11 Sh. Raj Kumar Peon/Chowkidar
12 Sh. Prtipal Workshop Attendant 
13 Sh. Devraj Workshop Attendant

Top Website Designed & Hosted by webon.co.in